mọi người giúp em bài này với ạ, em cảm ơn nhiều Exercise 2. Choose the best option A, B, C or D to indicate the word whose s

mọi người giúp em bài này với ạ, em cảm ơn nhiều
Exercise 2. Choose the best option A, B, C or D to indicate the word whose stress pattern differs from the other three in each of the following questions.
1. A. central B. gripping C. complete D. boring
2. A. obey B. enter C. answer D. listen
3. A. station B. healthy C. safety D. alone
4. A. tidy B. compete C. extend D. mistake
5. A. campaign B. expand C. survey D. respect
6. A. gradual B. technique C. ethnic D. province

2 bình luận về “mọi người giúp em bài này với ạ, em cảm ơn nhiều Exercise 2. Choose the best option A, B, C or D to indicate the word whose s”

 1. 1. -> C. com’plete (trọng âm nhấn mạnh âm 2, còn lại âm 1).
  2. -> A. o’bey (trọng âm nhấn mạnh âm 2, còn lại âm 1).
  3. -> D. a’lone (trọng âm nhấn mạnh âm 2, còn lại âm 1).
  4. -> A. ‘tidy (trọng âm nhấn mạnh âm 1, còn lại âm 2).
  5. -> C. ‘survey (trọng âm nhấn mạnh âm 1, còn lại âm 2).
  6. -> B. tech’nique  (trọng âm nhấn mạnh âm 2, còn lại âm 1).

  Trả lời
 2. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. C (âm 2 còn lại âm 1)
  2. A (âm 2 còn lại âm 1)
  3. D (âm 2 còn lại âm 1)
  4. A (âm 1 còn lại âm 2)
  5. C (âm 1 còn lại âm 2)
  6. B (âm 2 còn lại âm 1)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới