Mọi người giúp mik vs ạ 3 công thức thì ở dạng khẳng định là: + Hoàn thành: + Tiếp diễn: + Tương lai:

Mọi người giúp mik vs ạ
3 công thức thì ở dạng khẳng định là:
+ Hoàn thành:
+ Tiếp diễn:
+ Tương lai:Viết một bình luận

Câu hỏi mới