My mom finds watching films on TV boring. -> Watching film on Giải thích ghi cấu trúc

My mom finds watching films on TV boring.
-> Watching film on
Giải thích ghi cấu trúc

1 bình luận về “My mom finds watching films on TV boring. -> Watching film on Giải thích ghi cấu trúc”

  1. $\text{Answer:}$ Watching films on TV makes my mom bored.
    – Make + sb + adj/V: khiến ai làm sao
    – Tính từ đuôi ed dùng để chỉ người
    color[pink][#ANGELRED]

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới