My mum is the………………(good) cook in the world

My mum is the………………(good) cook in the world

2 bình luận về “My mum is the………………(good) cook in the world”

 1. My mum is the best cook in the world
  Dịch:Mẹ tôi là người nấu ăn tốt nhất thế giới
  Đây là câu so sánh hơn nhất
  Công thức: S+am/is/are+the+adj/adv+est+…(nếu là tính hoặc trạng từ ngắn)
  Còn nếu là tính từ hoặc trạng từ dài thì ta +the most+adj/adv
  @lienlien55098

  Trả lời

Viết một bình luận