my school may hold some volunteer activities. I am thinking about joining the animal care project.(if)

my school may hold some volunteer activities. I am thinking about joining the animal care project.(if)

2 bình luận về “my school may hold some volunteer activities. I am thinking about joining the animal care project.(if)”

 1. => If my school holds some volunteer activities, I will join the animal care project. 
  – Câu điều kiện loại 1 : Có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai
  – If – clause : If + S + V(s/es) ( be -> am/is/are ( not) )
  – Main – clause: S + will/can/may/… (not) + V-inf 
  – “Nếu trường tôi tổ chức một số hoạt động tình nguyện, tôi sẽ tham gia dự án chăm sóc động vật.” 

  Trả lời
 2. \text{Answer :} If my school holds some volunteer activities , I will join the animal care project
  -> CĐK Loại 1 : Diễn tả hành động có thật ở Hiện tại
  – If – clause : Thì HTĐ : S + Vs / es
  – Main – clause : Thì TLĐ : S + will + V
  -> Translate : Nếu trường tôi tổ chức một vài hoạt động tình nguyên , tôi sẽ tham gia dự án chăm sóc động vật
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới