nêu dấu hiệu nhận biết của các thì sau `:` `1.` Tương lai đơn `2.` Tương lai gần `3.` Tương lai tiếp diễn

nêu dấu hiệu nhận biết của các thì sau `:`
`1.` Tương lai đơn
`2.` Tương lai gần
`3.` Tương lai tiếp diễnViết một bình luận

Câu hỏi mới