nêu từ loại ( danh từ, động từ hay tính từ) của những từ sau: enjoy enjoying enjoyable enjoy dịch cho mình nghĩ

nêu từ loại ( danh từ, động từ hay tính từ) của những từ sau:
enjoy
enjoying
enjoyable
enjoy
dịch cho mình nghĩa với nhaa.Viết một bình luận

Câu hỏi mới