NHẤN TRỌNG ÂM A. Japanese B.education C. engineer D. intelligent

NHẤN TRỌNG ÂM
A. Japanese
B.education
C. engineer
D. intelligentViết một bình luận