1: We/visit/grandparents/Saturday evening 2: you/go/English class/yesterday evening? 3: He/be/2015 4: I/

1: We/visit/grandparents/Saturday evening

2: you/go/English class/yesterday evening?

3: He/be/2015

4: I/usually/go swimming/morningViết một bình luận

Câu hỏi mới