1. Why did Sam go to the dentist’s? ( Have a toothache ) He 2. Why didn’t you take part in volunteer programs?

1. Why did Sam go to the dentist’s? ( Have a toothache )

He

2. Why didn’t you take part in volunteer programs? ( Not have enough time)

I

3. Why doesn’t Mike want to go and see thể film? ( See it already )

He

4. Why is Sharon popular in school? ( Be honest and polite )

She

5. Why did the teacher scold Alex? ( Not complete his homework )

She

6. Why did you go home late last night? ( Miss the last bus )

I

GIÚP MÌNH VỚI Ạ! MÌNH CẢM ƠN.

1 bình luận về “1. Why did Sam go to the dentist’s? ( Have a toothache ) He 2. Why didn’t you take part in volunteer programs?”

 1. 1. Why did Sam go to the dentist’s? ( Have a toothache )
  → He had a toothache.
  Giải thích: Ở câu mẫu xài “did” -> thì quá khứ đơn -> have chia quá khứ thành had
  2. Why didn’t you take part in volunteer programs? ( Not have enough time)
  → I didn’t have enough time.
  Giải thích: Cũng giống ở câu trên, câu mẫu xài didn’t -> thì quá khứ đơn
  3. Why doesn’t Mike want to go and see thể film? ( See it already )
  → He has seen it already.
  Giải thích: Ở cụm từ cho sẵn, ta thấy có từ ‘already’ -> thì hiện tại hoàn thành -> he (số ít) + has + V cột 3 
  4. Why is Sharon popular in school? ( Be honest and polite )
  → She is honest and polite.
  Giải thích: Ở câu mẫu là thì hiện tại đơn -> động từ be chia thành ‘is’ vì chủ ngữ là she (số ít)
  5. Why did the teacher scold Alex? ( Not complete his homework )
  → She scolded Alex because he didn’t complete his homework.
  Giải thích: Ở câu gốc là thì quá khứ đơn ->’ not compete’ chia thành ‘didn’t complete’
  (Ngoài ra, Alex ở cụm từ mẫu có cho là ‘his’ nên bạn ấy phải là con trai nhưng ở từ cho sẵn họ lại để là she nên mình coi như she ở đây là teacher dù không rõ giới tính)
  6. Why did you go home late last night? ( Miss the last bus )
  missed the last bus. 
  Giải thích: Cũng giống như những câu trên, câu gốc ở đây là thì quá khứ đơn nên ta chuyển động từ ‘miss’ -> ‘missed’

  Bạn tham khảo nha, chúc bạn học tốt~
  Nếu có vấn đề gì bạn bình luận giúp mình nha!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới