3.Writing A.Arrange the words/pharases to make correct sentences. 44.listening/Dose/music/your brother/like /f

3.Writing

A.Arrange the words/pharases to make correct sentences.

44.listening/Dose/music/your brother/like /free time/ to/in his/?

45.English lesson/ Do /on/ you /Monday and Friday/have/?

46.She/have /and/fast food/doesn’t/soft drink/.

1 bình luận về “3.Writing A.Arrange the words/pharases to make correct sentences. 44.listening/Dose/music/your brother/like /f”

 1. 44. Does your brother like listening to music in his free time?
  @ Cấu trúc thì hiện tại đơn đối với động từ thường ở câu nghi vấn: Do/does + S + V?
  @ like + V_ing
  @ Dịch: Anh trai của bạn có thích nghe nhạc khi rảnh của anh ấy không?
  45. Do you have English lesson on Monday and Friday?
  @ Cấu trúc thì hiện tại đơn đối với động từ thường ở câu nghi vấn: Do/does + S + V_inf?
  @ on + ngày/ ngày lễ/thứ trong tuần 
  @ Dịch: Bạn có tiết học tiếng Anh vào thứ Hai và thứ Sáu không?
  46. She doesn’t have fast food and soft drink.
  @ Cấu trúc thì hiện tại đơn đối với động từ thường ở câu phủ định: S + do/does + not + V_inf?
  @ Dịch: Cô ấy không có thức ăn nhanh và nước ngọt.
  $#Gwatin$

  Trả lời

Viết một bình luận