Các bạn cho m gợi ý cấu này với ạ. I’m not … basketball. A. Into B. On C. In D. At T

Các bạn cho m gợi ý cấu này với ạ.

I’m not … basketball.

A. Into

B. On

C. In

D. At

Thks mnViết một bình luận

Câu hỏi mới