Cách nhận biết thì hiện tại tiếp diễn Thì hiện tại đơn + quá khứ

Cách nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn + quá khứViết một bình luận