Chia động từ : 1.Im looking for ward to (meet) you 2. Last week

Chia động từ : 1.Im looking for ward to (meet) you

2. Last week, we (go) to the zoo

3.My father just (build) a new house

2 bình luận về “Chia động từ : 1.Im looking for ward to (meet) you 2. Last week”

 1. 1. meeting
  _ look forward to + Ving : mong chờ làm gì
  2. went 
  _ last là dấu hiệu chia thì QKĐ : S + V2/ed + …….
  3. has just built
  _ just là dấu hiệu chia thì HTHT : S + have/has + P2 …….
  _ Chủ ngữ “my father” chia V số ít

  Trả lời
 2. 1. meeting
  => Cấu trúc: Look forward + to V: mong đợi làm gì
  2. went
  => DHNB: last week -> Thì Quá khứ Đơn
  => “Go” (động từ bất quy tắc), “go” -> “went”
  3. has just built
  => DHNB: just -> Thì Hiện tại Hoàn Thành
  => Cấu trúc: S + have/has + V3
  color{pink}{#Ruki}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới