Complete each sentence with the suitable from of word provided 1. Jennifer Lawrence became a Hugo star after her ex

Complete each sentence with the suitable from of word provided

1. Jennifer Lawrence became a Hugo star after her excellent…….. in The Hunger Games. (perform)

A. Performer. B. Performance. C. Perform. D. Performing

2.There are many….. differences between two communities. ( Culture)

A. Culture. B. Cultural. C. Culturing. D. Cultures

3. Stress are decorated with… lights and red banners. ( colour)

A. Colourful B. Colours C. Colour D. Colouring

4.There were lively New Year…… all over the town. (Celebrate)

A. Celebratory B. Celebrate C. Celebration. D. Celebrated

2 bình luận về “Complete each sentence with the suitable from of word provided 1. Jennifer Lawrence became a Hugo star after her ex”

 1. 1. B
  Vì sau tính từ cần danh từ.
  performance(n): buổi biểu diễn.
  2. B
  Cultural (adj): văn hóa
  3. A
  – Trước danh từ cần tính từ
  – Colourful (adj):  sặc sở, màu mè.
  4. C
  Sau tính từ (lively) cần danh từ
  – celebration (n): lễ kỉ niệm

  Trả lời
 2. 1. Jennifer Lawrence became a Hugo star after her excellent…….. in The Hunger Games. (perform)
  A. Performer.(n) (người biểu diễn)
  ⇒ Chọn B. Performance. (n) (buổi biểu diễn)
  C. Perform.(v) (biểu diễn)
  D. Performing.(adj) (đang biểu diễn)
  → Dịch nguyên văn: Jennifer Lawrence trở thành ngôi sao của Hugo sau buổi biểu diễn xuất sắc của cô trong The Hunger Games.
  2.There are many….. differences between two communities. ( Culture)
  Ta cần chọn một tính từ
  A. Culture.(n)
  ⇒ Chọn B. Cultural.(adj)
  C. Culturing. (nuôi dưỡng) → ko hợp lí
  D. Cultures
  → Dịch nguyên văn: Có nhiều sự khác biệt về văn hóa giữa hai cộng đồng.
  3. Streets are decorated with… lights and red banners. ( colour)
  Ta cần chọn một tính từ
  ⇒ Chọn A. Colourful
  B. Colours
  C. Colour
  D. Colouring
  → Dịch nguyên văn: Đường phố được trang trí bằng đèn và biểu ngữ đỏ.
  4.There were lively New Year…… all over the town. (Celebrate)
  Ta cần một danh từ
  A. Celebratory.(adj)
  B. Celebrate.(v)
  ⇒ Chọn C. Celebration.
  D. Celebrated.(v)
  → Dịch nguyên văn: Có một lễ kỷ niệm năm mới sôi động trên khắp thị trấn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới