Đặt 1 câu với từ cho phép( let) bằng thì hiện tại hoàn thành. Giúp mik đi. Mik đang cần gấp

Đặt 1 câu với từ cho phép( let) bằng thì hiện tại hoàn thành.

Giúp mik đi. Mik đang cần gấp

2 bình luận về “Đặt 1 câu với từ cho phép( let) bằng thì hiện tại hoàn thành. Giúp mik đi. Mik đang cần gấp”

 1. Pon
  She has studied French for three months . 
  Cô ấy đã học tiếng Pháp được 3 tháng . 
  Form $:^{}$ : S + have / has + $V_{3}$ / $V_{ed}$ $(+)^{}$ 
  Form $:^{}$ : S + haven’t / hasn’t ( have / has + not ) + $V_{3}$ / $V_{ed}$ $(-)^{}$
  Form $:^{}$ : What / how / where , …. + have / has + S + $V_{3}$ / $V_{ed}$ $(?)^{}$

  Trả lời
 2. My father has let me hang out with my friends.
  Dịch: Bố của tôi đã cho phép tôi đi chơi với bạn.
  let+O+Vinf+… : cho phép ai đó làm việc gì
  Thì hiện tại hoàn thành:
  (+) S+have/has+V3/V_ed+…
  (-) S+have/has+not+V3/V_ed+…
  (?) Have/Has+S+V3/V_ed+…?
  “let” là động từ bất quy tắc, cả V2 và V3 của nó đều là let

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới