Đặt 10 câu hỏi về số lượng với how much, how many và trả lời

Đặt 10 câu hỏi về số lượng với how much, how many và trả lời

2 bình luận về “Đặt 10 câu hỏi về số lượng với how much, how many và trả lời”

 1. * Cấu trúc 
  – How much + N-số nhiều, không đếm
  – How many + N-số nhiều, đếm
  1. How much is that painting?
  – Bức tranh kia giá bao nhiêu?
  2. How much are those shoes?
  – Đôi giày này giá bao nhiêu?
  3. How much money do you have?
  – Bạn có bao nhiêu tiền?
  4. How much paddy does Mr. Smith harvest this year?
  Ông Smith thu hoạch được bao nhiêu thóc trong năm nay?
  5. How much are 5 packs of snacks?
  – 5 gói bim bim là bao nhiêu?
  6. How many bikes are there?
  – Có bao nhiêu chiếc xe đạp?
  7. How many cakes are in the box?
  – Có bao nhiêu cái bánh trong hộp?
  8. How many bikes are there? 
  – Có bao nhiêu chiếc xe đạp?
  9. How many birds are there in the tree? 
  – Có bao nhiêu con chim trên cây?
  10. How many tables in the class?
  – Có bao nhiêu cái bàn trong lớp?

  Trả lời
 2. How much : 1 -> 5 ; how many : 6 -> 10
  How much :
  1.How much does this hat cost ?
  ->It costs 50.000 VND
  2.How much bread is there ?
  ->There are 3 loaves
  3.How much money do you have in your wallet ?
  ->It has about 100.000 VND
  4.How much meat do you want to buy ?
  ->I want to buy 2 kg
  5.How much rice do you want ?
  ->I want 2 bowls of rice.
  How many :
  6.How many computers are there ?
  ->There is only one.
  7.How many cups are there ?
  ->There are 5 cups.
  8.How many pencils do you have ?
  ->I have 2
  9.How many bowls does she need ?
  ->She needs 5 bowls for her family.
  10.How many bottles of water are there ?
  ->There are 3
  Cấu trúc :
  +How many + singular noun (dt đếm được)
  +How much + plural noun (dt không đếm được)
  $@linhlinh$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới