Đặt 3 câu like, love, hate hoặc detest V-ing ( 3 câu 1 từ cũng được). Đặt 3 câu like, love, hate hoặc detest V-to (

Đặt 3 câu like, love, hate hoặc detest V-ing ( 3 câu 1 từ cũng được).

Đặt 3 câu like, love, hate hoặc detest V-to ( 3 câu 1 từ cũng được).

Đặt 3 câu like, love, hate hoặc detest Ns ( 3 câu 1 từ cũng được).

2 bình luận về “Đặt 3 câu like, love, hate hoặc detest V-ing ( 3 câu 1 từ cũng được). Đặt 3 câu like, love, hate hoặc detest V-to (”

 1. I like playing Football
  $\Rightarrow$ Sau like ta có V-ing
  I love going Swimming 
  $\Rightarrow$ Sau love ta có V-ing
  I hate eating vegetable
  $\Rightarrow$ Sau hate ta có V-ing 
  $#Nghiệp$

  Trả lời
 2. => Đặt câu với love: I love my  house
  – Cấu trúc: S+love+Noun/Ving
  – Love để chỉ sự yêu vế cái gì đó 
  => Đặt câu với hate: I hate eating fish
  – Cấu trúc: S+hate+N/ Ving
  – Hate chỉ sự ghét về cái gì đó 
  => Đặt câu với detest: I detest the food in restaurant
  – Cấu trúc: S+detest+N/Ving
  – Detest= hate
  $#tytyrrrte$
  +

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới