* Give the correct tense of verbs a) …. you (be) …. free next Sunday? b) Last Tuesday, I (go) …. to scho

* Give the correct tense of verbs

a) …. you (be) …. free next Sunday?

b) Last Tuesday, I (go) …. to school late because there ( be ) ……. a teaffic Jam near my house.

Giúp mik với ! Mik sẽ tim ️ và đánh giá 5 sao!

2 bình luận về “* Give the correct tense of verbs a) …. you (be) …. free next Sunday? b) Last Tuesday, I (go) …. to scho”

 1. a ) Will … be ?
  \rightarrow Thì TLĐ ( NV – ĐT Tobe ) : Will + S + be + adj / n ?
  \rightarrow DHNB : next
  b ) went / was
  \rightarrow Thì QKĐ : S + Ved / V2 – S + was / were + adj / n
  \rightarrow DHNB : Last
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 1. Will / be
  * next là dấu hiệu chia thì TLĐ ( Nghi vấn : Will + S + V + … ? )
  2. went / was
  * last là dấu hiệu chia thì QKĐ ( Khẳng định : S + V2/ed + … )
  * there + tobe ( số ít) + a/an + N( số ít)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới