He fancies (make) models

He fancies (make) models

2 bình luận về “He fancies (make) models”

 1. -> đáp án : making
  * giải thích : 
  * “He” là ngôi ba số ít -> động từ “fancy” => “fancies”
  * sau các từ chỉ sở thích hoặc không thích như : like , love , fancy , hate , ……. + V-ing 
  * “make” kết thúc là /e/ vì vậy ở dạng V-ing ta bỏ /e/ rồi thêm đuôi /ing/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới