Make correct sentences from the words and phrases given. 1 We/find/play/soccer/very interesting/because/we/can/make

Make correct sentences from the words and phrases given.

1 We/find/play/soccer/very interesting/because/we/can/make friends/many people

2 bình luận về “Make correct sentences from the words and phrases given. 1 We/find/play/soccer/very interesting/because/we/can/make”

 1. 1. We find playing soccer very interesting because we can make friends with many people. 
  – Cấu trúc: find sth/doing sth adj: thấy thứ gì/việc gì như thế nào 
  – Cấu trúc: make friends with someone: làm bạn với ai 
  ( + ) S + can + V-inf + O: có thể làm gì 
  – Chủ ngữ “we” là chủ ngữ ngôi thứ nhất -> Đi với V-inf 
  ( + ) S + V-s/es (V-inf) + O 
  Tạm Dịch: Chúng tôi đều thấy chơi bóng đá rất thú vị bởi vì chúng tôi có thể làm bạn với rất nhiều người. 

  Trả lời
 2. – Giải đáp : We find playing soccer very interesting because we can make friends with many people.
  – Cấu trúc : find sb/sth + V-ing : nhận thấy/nhìn thấy ai đó/thứ gì như thế nào.
  – Ở đây ta đùng danh động từ ” playing soccer” với ngôi số ít, có thể coi là một danh từ chỉ trò chơi thể thao.
  – make friend with sb : làm bạn với ai.
  –  Because nối 2mệnh đề chỉ nguyên nhân, kết quả : Nguyên nhân của vế sau dẫn đến kết quả của vế trước
  –  Tạm dịch : Chúng tôi thấy chơi đá bóng rất thú vị vì có thể kết bạn với nhiều người.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới