Mọi người ơi cho em hỏi mẹo phân biệt /ʃ/ với/s/ để đánh trắc nghiệm vs ạ

Mọi người ơi cho em hỏi mẹo phân biệt /ʃ/

với/s/ để đánh trắc nghiệm vs ạ

1 bình luận về “Mọi người ơi cho em hỏi mẹo phân biệt /ʃ/ với/s/ để đánh trắc nghiệm vs ạ”

 1.    /ʃ/ xuất hiện trong các trường hợp sau:
  a. Spelling “sh”
  Ví dụ:
  • fashion /ˈfæʃn/ (n): thời trang
  • shop /ʃɒp/ (n): cửa hàng
  • share /ʃeə(r)/ (n): chia sẻ
  • shoulder /ˈʃəʊldər/ (n): vai
  b. Spelling “ti”
  Ví dụ:
  • patient /ˈpeɪʃnt/ (adj): kiên nhẫn / (n): bệnh nhân
  • mention/ˈmenʃn/ (v): đề cập
  • essential /ɪˈsenʃl/ (adj): thiết yếu
  c)  Spelling “ch”
  Ví dụ:
  • machine /məˈʃiːn/ (n): máy móc
  • chic /ʃiːk/ (adj): thanh lịch
  • champagne /ʃæmˈpeɪn/ (n): rượu sâm-panh
  d)  Spelling “ci”
  Ví dụ:
  • musician /mjuˈzɪʃn/ (n): nhạc sĩ
  • efficient /ɪˈfɪʃnt/ (adj): hiệu quả
  • delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj): ngon
  e) Spelling “ss”
  Ví dụ:
  • mission /ˈmɪʃn/ (n): nhiệm vụ, sứ mệnh
  • issue /ˈɪʃuː/ (n): vấn đề / (v): xuất bản
  • assure /əˈʃʊə(r)/ (v): cam đoan
  • Russia /ˈrʌʃə/ (n): nước Nga
  f)  Trường hợp đặc biệt: spelling “s”
  Ví dụ:
  • sugar /ˈʃʊɡə(r)/ (n): đường
  • sure /ʃʊə(r)/ (adj): chắc chắn
   /ʒ/ xuất hiện trong các trường hợp sau:
   a) Spelling “sion”
   Ví dụ:
   • vision /ˈvɪʒn/ (n): thị giác / tầm nhìn
   • television /ˈtelɪvɪʒn/ (n): TV
   • occasion /əˈkeɪʒn/ (n): dịp
   • decision /dɪˈsɪʒn/ (n): quyết định
   b) Spelling “sure”
   Ví dụ:
   • measure /ˈmeʒə(r)/ (v): đo đạc, đánh giá
   • pleasure /ˈpleʒə(r)/ (n): sự vui lòng, hân hạnh
   • exposure /ɪkˈspəʊʒə(r)/ (n): sự tiếp xúc / phơi nhiễm / phơi bày
   • closure /ˈkləʊʒə(r)/ (n): sự đóng cửa / chấm dứt
   • treasure /ˈtreʒə(r)/ (n): kho báu
   c) Spelling “sual”
   Ví dụ:
   • visual /ˈvɪʒuəl/ (adj): thuộc về thị giác, trực quan
   • casual /ˈkæʒuəl/ (adj): đời thường
   • usually /ˈjuːʒuəli/ (adv): thường xuyên
   d) Một số trường hợp khác:
   Ví dụ:
   • Asia /ˈeɪʒə/ (n): châu Á
   • beige /beɪʒ/ (adj): màu be
   • genre /ˈʒɒnrə/ (n): thể loại (phim/sách/nghệ thuật)

  Trả lời

Viết một bình luận