Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1. late/go/now/home/should/you/ its/and 2. give/the present/tomorro

Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. late/go/now/home/should/you/ its/and

2. give/the present/tomorrow/we/him/will

3. have/at the station/her/we/just met

4. he/unhealthy/was/last week/./he/in hospital/looks

5. weeks/in France/spend/I/will/next year/my holiday/for two

6. early/tomorrow/will/we/at five oclock/leave/we/the house/get up/must/because

7. the library/take/I/the book/will/today/to

8. my mum/breakfast/in every morning/makes/usually

9. tonight/want/to the cinema/to go/we

10. wrote/last week/they/of school/a test

1 bình luận về “Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1. late/go/now/home/should/you/ its/and 2. give/the present/tomorro”

 1. Gửi bạn:
  1. It’s late and you should go home now.
  2. Tomorrow we will give him the present.
  3. We have just met her at the station.
  4. He looks unhealthy. He was in hospital last week.
  5. Next year I will spend my holiday in France for 2 weeks.
  6. Tomorrow we must get up early because we will leave the house at five o’clock.
  7. Today I will take the book to the library.
  8. My mom usually makes breakfast in every morning.
  9. Tonight we want to go to the cinema.
  10. Last week they wrote a test of school.
  Dịch:
  1. Đã muộn và bạn nên về nhà ngay bây giờ.
  2. Ngày mai chúng ta sẽ tặng quà cho anh ấy.
  3. Chúng tôi vừa gặp cô ấy ở nhà ga.
  4. Anh ấy trông không được khỏe mạnh. Anh ấy đã phải nhập viện vào tuần trước
  5. Năm tới tôi sẽ dành kỳ nghỉ ở Pháp trong 2 tuần.
  6. Ngày mai chúng tôi phải dậy sớm vì chúng tôi sẽ ra khỏi nhà lúc năm giờ.
  7. Hôm nay tôi sẽ mang sách đến thư viện.
  8. Mẹ tôi thường làm bữa sáng vào mỗi buổi sáng.
  9. Chúng tôi muốn đi xem phim tối nay.
  10. Tuần trước họ đã viết một bài kiểm tra ở trường.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới