She/have/party/next Sunday What/kind/music/Andrew/like? Sắp xếp từ lại giúp tôi vs mn

She/have/party/next Sunday

What/kind/music/Andrew/like?

Sắp xếp từ lại giúp tôi vs mnViết một bình luận

Câu hỏi mới