……….they(run)………home yesterday morning? ………….your sister (go)……….. to the cinema last nig

……….they(run)………home yesterday morning?

………….your sister (go)……….. to the cinema last night?

………. You(have)…………… a computer?

How many pupils (be)………. there in your class now?

How………… you(get) ………to school?

2 bình luận về “……….they(run)………home yesterday morning? ………….your sister (go)……….. to the cinema last nig”

 1. -> Did they run 
  – Dấu hiệu của thì QKD: yesterday morning
  -> Did your sister go 
  – Dấu hiệu của thì QKD: last night
  ( ? ) Did + S + V-inf + O?
  -> Do you have
  – Diễn tả một sự thật (Bạn có máy tính hay là ko) -> Thì HTD
  – Chủ ngữ số nhiều => Mượn TDT Do
  -> are
  – pupils – N số nhiều -> đi với are there
  – Cấu trúc: How many + N số nhiều + are there + O?
  -> do you get 
  – Diễn tả một sự việc, hành động xảy ra thường xuyên ở Hiện tại
  – Chủ ngữ số nhiều => Mượn TDT Do
  – Cấu trúc: (Wh-questions) + do/does + S + V-inf +O ?

  Trả lời
 2. 1.Did … run ?
  \rightarrow Thì QKĐ ( NV ) : Did + S + V ? ( 1 , 2 )
  \rightarrow DHNB : yesterday
  2.Did … go ?
  \rightarrow DHNB : last
  3.Do … have ?
  \rightarrow Thì HTĐ ( NV ) : Do / Does + S + V ? ( 3 , 5 )
  4.are
  \rightarrow How many + N + are there ( in somewhere ) ? : Hỏi về số lượng
  5.do … get ?
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới