V.chia dang đung cua tư People admires his for the communirty(donate)

V.chia dang đung cua tư

People admires his for the communirty(donate)

2 bình luận về “V.chia dang đung cua tư People admires his for the communirty(donate)”

 1. -> donation 
  GT :
  – TTSH + N 
  => Sau tính từ sỡ hữu ( my, your, her, his,… ) ta đi với một danh từ
  – donate ( v ) quyên góp
  -> donation ( n ) thứ gì đó được trao cho một tổ chức từ thiện
  $\text{@TuyetNhye}$

  Trả lời

Viết một bình luận