Viết 1 đoạn văn cho mik vs ạ . Dịch hộ nx nka 5.What should you do to help the community(Bạn nên làm gì để gi

Viết 1 đoạn văn cho mik vs ạ . Dịch hộ nx nka

5.What should you do to help the community(Bạn nên làm gì để giúp đỡ cộng đồng)

2 bình luận về “Viết 1 đoạn văn cho mik vs ạ . Dịch hộ nx nka 5.What should you do to help the community(Bạn nên làm gì để gi”

 1. S\text{Answer:}$ 
  As a student, I can do many things to improve the community. Firstly, I can plant trees in my neighborhood. Planting trees will make the environment become fresher; therefore, people have less respiratory disease. Secondly, I must study very hard and become intelligent. The world is evolving more and more modern. People should become intelligent to be the boss of modern machines. All in all, as a student, I can plant trees and become smart to help the community become better.
  $\text{Translate:}$
  Là một sinh viên, tôi có thể làm nhiều điều để cải thiện cộng đồng. Đầu tiên, tôi có thể trồng cây trong khu phố của mình. Trồng cây xanh sẽ làm cho môi trường trở nên trong lành hơn; do đó người dân ít mắc bệnh về đường hô hấp. Thứ hai, tôi phải học tập chăm chỉ và trở nên thông minh. Thế giới ngày càng phát triển hiện đại. Con người phải trở nên thông minh để làm chủ máy móc hiện đại. Nói chung, là một sinh viên, tôi có thể trồng cây và trở nên thông minh để giúp cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. Today, charitable activities are receiving the attention and support of many benefactors. There are still a lot of people out there who need help. As students, we should do a few things to help them such as: donating books for friends in disadvantaged areas, raising funds for poor households, making room for the elderly, children or pregnant women on the bus, …
  Dịch:
  Ngày nay, các hoạt động từ thiện đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ của rất nhiều nhà hảo tâm. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người khó khăn cần được giúp đỡ. Là học sinh, chúng ta nên làm một số việc để giúp họ như: quyên góp sách vở cho các bạn vùng khó khăn, gây quỹ cho hộ nghèo, nhường chỗ cho người già, trẻ em hay phụ nữ mang thai trên xe buýt,…

  Trả lời

Viết một bình luận