What job do you want to be in the future ? And why ? ( viết khoảng 3 -5 câu , nghề bác sĩ , có dịch . Lưu ý : ước m

What job do you want to be in the future ? And why ?

( viết khoảng 3 -5 câu , nghề bác sĩ , có dịch . Lưu ý : ước mơ tương lai)

Cần rất gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới