Write complete sentences using the words and phrases given 1.The city/full/artists/and/visitors/over/the world

Write complete sentences using the words and phrases given

1.The city/full/artists/and/visitors/over/the world

2.During /the festival/the streets/alive/music and dance

3.There/artists/painr/pictures/streets

2 bình luận về “Write complete sentences using the words and phrases given 1.The city/full/artists/and/visitors/over/the world <p”

 1. $1.$ The city is full of artists and visitors from all over the world.
  Thành phố có đầy đủ các nghệ sĩ và du khách từ khắp nơi trên thế giới.
  $2$. During the festival, the streets are alive with music and dance.
  Trong lễ hội, đường phố sống động với âm nhạc và khiêu vũ
  $During + N + ….$
  $3.$ There are artists painting pictures on the streets.
  Có những họa sĩ vẽ tranh trên con đường.
  $There$ $are + N + …$

  Trả lời
 2. 1 The city is full of artists and visitors from all over the world
  – full of: ngập đầy….
  – from: từ
  – Tạm dịch: Thành phố tràn ngập các học sĩ và du khách đến từ khắp thế giới
  2 During the festival, the streets are alive with music and dance
  – be alive with sth: sống động với cái gì
  – during: trong khoảng 1 thời gian nào đó
  – Tạm dịch: Trong lễ hội, đường phố sống động với âm nhạc và khiêu vũ
  3 There are artists painting pictures on the streets
  – There are + N (số nhiều)
  – Tạm dịch: Có những họa sĩ vẽ tranh trên con đường

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới