Write complete sentences using the words and phrases given 7.Tourists/can/also/see/new films and plays/and/hear/musi

Write complete sentences using the words and phrases given

7.Tourists/can/also/see/new films and plays/and/hear/music

8.It/also/easier/you/see/your favourite star/Edinburgh

2 bình luận về “Write complete sentences using the words and phrases given 7.Tourists/can/also/see/new films and plays/and/hear/musi”

 1. 7. Tourists can also see new films and plays to hear music.
  @ can+V: Có thể làm gì
  @ also đứng sau trợ V.
  8. It is also easier for you to see your favourite star in Edinburgh.
  @ It’s/was+adj+(for sb)+to V.
  @ TTSH+N.
  @in+nơi chung chung

  Trả lời
 2. 7 Tourists can also see new films and plays and hear music 
  – Can do sth: có thể làm gì
  – Tạm dịch: Khách du lịch cũng có thể xem các bộ phim mới và các vở kịch để nghe nhạc
  8  It is also easier for you to see your favourite star in Edinburgh
  – It is + adj + for sbd to do sth: nó như nào đối với ai để làm gì
  – Tạm dịch: Bạn cũng dễ dàng nhìn thấy ngôi sao yêu thích của mình hơn ở Edinburgh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới