Write complete sentences using thr words and phrases given 1.Every year/lot/people/visit/Edinburgh/take part/the Edi

Write complete sentences using thr words and phrases given

1.Every year/lot/people/visit/Edinburgh/take part/the Edinburgh Festival

2.It/be/biggest art festival/Britain

3.The festival/often/last/three week/August/and/September

1 bình luận về “Write complete sentences using thr words and phrases given 1.Every year/lot/people/visit/Edinburgh/take part/the Edi”

 1. 1 Every year, there are lots of people visit Edinburgh and take part in the Edinburgh Festival
  – There are + N (số nhiều)
  – lots of = a lot of: nhiều
  – take part in sth: tham gia vào cái gì
  – Tạm dịch: mỗi năm, có rất nhiều người đến thăm Edinburgh và tham gia vào lễ hội Edinburgh
  2 It is the biggest arts festival in Britain
  – So sánh hơn với tính từ ngắn: The + adj (ngắn) -est
  – Tạm dịch: Đây là lễ hội nghệ thuật lớn nhất ở Anh
  3 The Edinburgh festival often lasts three weeks every August and September
  – Last + time: kéo dài bao lâu
  – every: mỗi
  – Tạm dịch: Lễ hội Edinburgh thường kéo dài ba tuần vào tháng 8 và tháng 9 hàng năm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới