You are Nam.Now write an email of about 70 words to Tom about your school activities last summer.Start your email as shown

You are Nam.Now write an email of about 70 words to Tom about your school activities last summer.Start your email as shown below ( Sách Tiếng Anh lớp 7 quyển Global Success

Chú ý:KHÔNG CHÉP MẠNG, CHÉP MẠNG 1 SAO. LÀM NHANH NHA Ạ EM CẦN GẤP ẠViết một bình luận

Câu hỏi mới