Part I. Choose the correct answer from A, B, C or D to complete the following sentences. Write your answers in Your answers p

Part I. Choose the correct answer from A, B, C or D to complete the following sentences. Write your answers in Your answers part (20 points)
1. _________is the post office? – About 15 minutes walk
A. How far B. How long C. How often D. How tall
2. A volunteer often helps others people _____ and without payment.
A. will B. willingly C. unwillingly D. unwilling
3. If you have unused clothes, why not give them away to _____ organization?
A. charity B. charitable C. charitably D. charistic
4. Kyle: Whose pencil case is this?
Ryan: _____
A. Yes, Kyle, I know. B. No, it isnt mine.
C. Marianne drew it. D. I think its Gemmas
5. When there is a traffic jam, it _______me a very long time to go home.
A. takes B. costs C. spends D. lasts
6. Eating a lot of junk food may lead to your ____________
A. fitness B. obesity C. pain D. stomachache
7. My father usually drives his car to work, but_____he goes there by bus.
A. often B. frequently C. now and then D. seldom
8. Mr. Tuan has just bought a very ________ apartment for his family.
A. lovely new small B. lovely small new
C. new lovely small D. new small lovely
9. Can you wait___________please?
A. out B. out of C. outside D. for
10. John ________ Susan to go out with him but her parents didnt let her out.
A. visited B. suggested C. invited D. helped

1 bình luận về “Part I. Choose the correct answer from A, B, C or D to complete the following sentences. Write your answers in Your answers p”

 1. 1B How long ( bởi vì how long nghĩa là bao lâu dùng để hỏi về thời gian )
  2 B willingly ( trước others people có từ helps là động từ nên sau động từ là một trạng từ bổ nghĩa cho V )
  3 A( vì sau to là động từ giữ nguyên)
  4 D ( câu hỏi hỏi rằng ai là chủ sở hữu của cây bút chì=> I think its Gemmas – nghĩa là “tôi nghĩ nó của Gemmas”câu trả lời dự đoán chủ sở hữu của cây bút chì nên chọn D)
  5 A ( it takes + time + to … mất bao lâu để làm gì đó)
  6 B ( obesity nghĩa là béo phì, ăn nhiều đồ ăn vặt dẫn đến béo phì nên chọn B)
  7 C ( trong hai mệnh đề có từ but ở mệnh đề 2 chỉ mối quan hệ tương phản=> khác với mọi khi nên chọn C “now and then” – bây giờ và sau đó.)
  8 A ( sau ‘very ‘là một tính từ)
  9 C ( outside – ở ngoài=>nghĩa của câu hỏi bạn có thể đợi tôi (ở ngoài) không?)
  10 C ( dịch nghĩa câu hỏi:John (mời)Susan đi ra ngoài chơi với anh ấy nhưng ba mẹ cô ấy không cho phép).

  Trả lời

Viết một bình luận