PASSIVE voice 1.She sent me a gift last month

PASSIVE voice
1.She sent me a gift last month

2 bình luận về “PASSIVE voice 1.She sent me a gift last month”

 1. 1. 
  -> I was sent a gift last month
  -> A gift was sent to me last month
  ==========
  – last month là DHNB thì QKĐ
  – Cấu trúc câu bị động thì quá khứ đơn: S + was/ were + VpII + (by O)
  – Cấu trúc: send sth to sb..: gửi cái gì đến ai đó
  – I/ a gift là số ít -> was
  – by her có thể lược bỏ

  Trả lời
 2. Answer:
  – Cách 1 : A gift was sent to me last month.
  – Cách 2 :  I was sent a gift last month.
  -> Bị động thì QKĐ (+) S + was/were + V3/Ved + (by O)
  –  “a gift , I ” là chủ ngữ số ít -> dùng “was” 
  @fun

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới