phát âm khác 1. a. food b. school c. tool d. good 2. a. plays b. says c. rays d. stays 3. a. beloved

phát âm khác
1. a. food
b. school
c. tool
d. good
2. a. plays
b. says
c. rays
d. stays
3. a. beloved
b. prepared
c. retired
d. improvedViết một bình luận

Câu hỏi mới