Present perfect or Present perfect continuous. 1. How many times you (read)………………. this book? 2. I (work)……

Present perfect or Present perfect continuous.
1. How many times you (read)………………. this book?
2. I (work)………………. all morning. I am tired.
3. I (write)………………. ten letters since morning.
Dịch hộ tớ luôn aạ

2 bình luận về “Present perfect or Present perfect continuous. 1. How many times you (read)………………. this book? 2. I (work)……”

 1. 1. have – been reading
  – Chủ ngữ “you” là chủ ngữ ngôi số nhiều -> Đi với “have”
  ( ? ) Have/Has + S + been + V-ing + O?
  -> Tạm Dịch: Bạn đã tốn bao nhiêu thời gian để đọc cuốn sách này? 
  2. have been working 
  – Dấu hiệu của thì HTHTTD: all morning (I am tired)
  ( + ) S + have/has + been + V-ing + O
  – Chủ ngữ “I” là ngôi số nhiều -> Đi với “have” 
  – Tạm Dịch: Tôi đã làm việc cả buổi sáng. Tôi đang rất mệt mỏi.
  3. have been writing
  – Dấu hiệu của thì HTHTTD: since morning 
  – Tạm Dịch: Tôi đã viết được 10 bức thư từ sáng tới giờ. (vẫn đang tiếp tục viết) 

  Trả lời
 2. 1-Have you read [present perfect]
  dịch: Bạn đã đọc quyển sách này bao nhiêu lần rồi?
  2- have been working [present perfect continous]-dấu hiệu nhận biết: all+time
  dịch: Tôi đã làm việc cả sáng nay. Tôi rất mệt.
  3-have been writing[present continous]-dấu hiệu nhận biết : since+N
  dịch: Tôi đã viết 10 lá thứ từ sáng.
  -chúc cậu học tốt 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới