Put the adjectives in the right order. 2 a(n) modern / luxurious / Italian / car ……………….. 0 3 two / long / blue

Put the adjectives in the right order.
2 a(n) modern / luxurious / Italian / car ……………….. 0
3 two / long / blue / beautiful/dresses …………………………….. 0
4 a gold / tiny / round / Russian / coin …………………………………
5 a plastic / blue / little / spoon …………… 0 0

2 bình luận về “Put the adjectives in the right order. 2 a(n) modern / luxurious / Italian / car ……………….. 0 3 two / long / blue”

 1. 2. a luxurious modern Italian modern car
  3. two beautiful long blue dresses 
  4. a tiny round Russian gold coin
  5. a little blue plastic spoon
  ==========
  @ Cấu trúc trật tự tính từ:
  – opinion: quan điểm – size: kích cỡ – age: độ tuổi – shape: hình dáng – colour: màu sắc – origin: nguồn gốc – material: chất liệu – purpose: mục đích

  Trả lời
 2. 2. a luxurious modern Italian car 
  – luxurious (opinion) + modern (age) + Italian (origin)
  3. two beautiful long blue dresses 
  – beautiful (opinion) + long (size) + blue (colour)
  4. a tiny round Russian gold coin 
  – tiny (size) + round (shape) + Russian (origin) + gold (material)
  5. a little blue plastic spoon
  – little (size) + blue (colour) + plastic (material)
  * Trật tự của các tính từ:
  +) Opinion (ý kiến) – size (kích thước) + age (độ tuổi) + shape (hình dạng) + colour (màu sắc) + origin (nguồn gốc) + material (chất liệu) + purpose (mục đích)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới