Remember to turn off the lights when ………… to bed, boy! (GO)

Remember to turn off the lights when ………… to bed, boy! (GO)

1 bình luận về “Remember to turn off the lights when ………… to bed, boy! (GO)”

 1. $\text{Answer}$ Going
  – Rút gọn mệnh đề: Cùng chủ ngữ và cùng thì -> Đưa động từ chính về dạng Ving và bỏ chủ ngữ
  – Câu gốc:
  +) Remember to turn off the light when you go to bed, boy.
  -> Cả hai mệnh đề đều hướng về “boy” -> Cùng chủ ngữ
  -> Mệnh đề thức và HTĐ có thể coi là cùng thì
  – Trans: Nhớ tắt điện khi đi ngủ, cậu bé.
  color[white][coldgirl]

  Trả lời

Viết một bình luận