Rewrite the sentences so that they have the same meaning. 2) I don’t like the noise in the city and my friends don’t either.

Rewrite the sentences so that they have the same meaning.
2) I don’t like the noise in the city and my friends don’t either.
-> I hate ………..

2 bình luận về “Rewrite the sentences so that they have the same meaning. 2) I don’t like the noise in the city and my friends don’t either.”

 1. 2.I hate the noise in the city and my friends do , too
  \rightarrow S + do / does / … + too : Cũng vậy
  \rightarrow Dùng để chỉ 2 ý kiến đồng tình
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời
 2. -Tham khảo !
  Answer : I hate the noise in the city and my friends do , too
  – S + trợ động từ,… too. (Nếu cấu khẳng định cho trước sử dụng động từ thường)
  – S + tobe , too. (Nếu câu khẳng định cho trước sử dụng động từ tobe)
  – Ở đây “hate” là động từ thường,
  – Câu này dùng ở thì hiện tại đơn nên phải dùng trợ động động từ cũng phải dùng ở thì này
  – “My friends” là danh từ số nhiều nên trợ động là phải là “do”
  $\text{@ TheFallen}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới