Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh 1 hope / I / my / friend / come / will / tonight / that / the / party / to /. 2 shopping

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
1 hope / I / my / friend / come / will / tonight / that / the / party / to /.
2 shopping / change / might / How / future / the / in / ?
3 We / the / movie / find / very / exciting / .
ANH CHỊ ƠI GIÚP EM VỚI MAI EM PHẢI NỘP RỒI ẠViết một bình luận

Câu hỏi mới