sắp xếp lại : Oil and coal are easy to find=> It is not It’s a good idea to go there by coach => We should

sắp xếp lại :
Oil and coal are easy to find=> It is not
It’s a good idea to go there by coach => We should

2 bình luận về “sắp xếp lại : Oil and coal are easy to find=> It is not It’s a good idea to go there by coach => We should”

 1. 1. It is not easy to find oil and coal.
  – Cấu trúc: It is (not) + adj + toV(bare): ai đó như thế nào để làm gì..
  – Easy(adj): dễ dàng
  – And + mệnh đề song song
  2. We should go there by coach.
  – Should  + V(bare): nên làm gì…
  – It’s + tobe + a good idea + toV(bare): thật là 1 ý kiến tuyệt vời…
  – By + phương tiện

  Trả lời
 2. 1 It is not difficult to find oil and coal.
  – easy (adj) : dễ = not difficult : không khó
  – Thì hiện tại đơn với động từ to be ( + ) S + am/is/are + …
  – Dịch : dầu vào than đá dễ để tìm thấy = Không khó để tìm thấy dầu và than đá.
  – It (chủ ngữ giả định) + tobe + adj + (for O) + to V : thế nào (cho ai) để làm gì
  2 We should go there by coach.
  – It + tobe + a good/ great idea + (for O) + to V : đó là một ý tưởng tuyệt vời (cho ai) để làm gì
  – S + should + V nguyên thể : nên làm gì
  => Đưa ra lời khuyên
  – Dịch : Đó là một ý kiến hay để đi đến đó bằng xe khách = Chúng ta nên đi đến đó bằng xe khách.

  Trả lời

Viết một bình luận