Sắp xếp : used / he / Now / types / to / more / than / he / quickly

Sắp xếp :
used / he / Now / types / to / more / than / he / quickly

2 bình luận về “Sắp xếp : used / he / Now / types / to / more / than / he / quickly”

 1. \text{Answer :} Now he types more quickly than he used to
  \rightarrow So sánh hơn ( Trạng từ ) :
  => S1 + V + adv-er / more adv + than + S2
  \rightarrow Ta để động từ được chia theo số ít ở sau ” Now he ” thì theo ngữ cảnh thì đang so sánh giữa Hiện tại và Quá khứ
  \rightarrow \text{S + used to + V-inf :} Đã từng
  \text{# TF}

  Trả lời
 2.   Trả lời :
  => Now he types more quickly than he used to.
  Giải thích:
  So sánh hơn ( Trạng từ ) : more quickly
  S1 + V + adv-er / more adv + than + S2 .
  – Động từ đc chia theo số ít ở sau ” Now he ” thì theo ngữ cảnh ta đang so sánh giữa ”Hiện tại và Quá khứ”.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới