She always watches TV every evening. But today she ………….. (listen) to music A. is listening B. listens C. listen

She always watches TV every evening. But today she ………….. (listen) to music
A. is listening
B. listens
C. listen

2 bình luận về “She always watches TV every evening. But today she ………….. (listen) to music A. is listening B. listens C. listen”

 1. Answer: A
  – Do vế trước diễn tả 1 hành động lặp đi lặp lại thường xuyên qua từ “always” và “every evening” -> Vế sau chia HTTD
  – Cấu trúc: S + am/is/are + V-ing
  – Chủ từ “She” số ít -> is
  – But + mệnh đề tương phản

  Trả lời
 2. \text{#A}
  $=>$ $A.$ Is listening
  $*$ Vế 1 diễn tả hành động lặp đi lặp lại rất nhiều lần ( Every evening ) , vế 2 bỗng thay đổi ( But today )
  $->$ Dùng thì Hiện tại tiếp diễn

  Trả lời

Viết một bình luận