She was sick but she finished her work. -> Viết lại câu dùng However

She was sick but she finished her work.
-> Viết lại câu dùng HoweverViết một bình luận

Câu hỏi mới