Sử dụng các từ và cụm từ được gợi ý để tạo thành các câu có nghĩa: 1:we/not/clean up/park/near our school/last weekend …..

Sử dụng các từ và cụm từ được gợi ý để tạo thành các câu có nghĩa:
1:we/not/clean up/park/near our school/last weekend
……………………………………………………………………………….
2:Jane’s lifestyle/really unhealthy/because/he/not exercise/eat /lots/burgers/pizzas
……………………………………………………………………………….
Viết một bình luận