Tạo câu bằng cách sử dụng các từ và cụm từ cho sẵn 9.His sister/ not go/ school/ bus/ when/ she/ at/ primary school 10.Mr.P

Tạo câu bằng cách sử dụng các từ và cụm từ cho sẵn
9.His sister/ not go/ school/ bus/ when/ she/ at/ primary school
10.Mr.Pike/ enjoy/ do/ gardening/ when/ he/ have/ free time.
11.What/ your/ father/ prefer/ do/ his free time?Viết một bình luận

Câu hỏi mới