The children (learn)…. many new words since we (start)….the evening start

The children (learn)…. many new words since we (start)….the evening start

2 bình luận về “The children (learn)…. many new words since we (start)….the evening start”

 1. $@quene_$
  $\text{1. }$ The children have learned many new words since we stared the evening class.
  * Danh từ số nhiều + have / Danh từ số ít + has
  $\text{Công thức thì HTHT : S + have/ has + V3}$ 
  $\text{Công thức thì QKĐ : S + V2/ed +…}$ 
  $\Rightarrow$ Since đứng giữa câu : Được dùng để chỉ 1 mốc thời gian mà sự việc, hành động xảy ra.
  $\Rightarrow$ Trước SINCE là HTHT, sau SINCE là QKĐ

  Trả lời
 2. Giải đáp: have learned – started
  – HTHT+ since+ QKĐ
  – Câu khẳng định ( thì HTHT): S+ have/ has+ Vpp
  – Câu khẳng định ( thì QKĐ): S+ Ved/ V2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới