Thêm từ cho câu và chia động từ kẻ câu đó 1. When/ the campens/ wake/ they/ we / the sun / shine 2. Sarah / have/ an / elect

Thêm từ cho câu và chia động từ kẻ câu đó
1. When/ the campens/ wake/ they/ we / the sun / shine
2. Sarah / have/ an / electine shoek/ when/ she/ touch the write
3. The train / wait / when / we / arrive/ at the station
4. Vicky/ have/ a / beautiful dream/ when/ the alarm clock/ srin of
5. I /walk / home/ when/ it / start/ to rain
6. He / sit / in the garden/ when / a / want / sting / him / on / the / nose
Mk se vote va c

1 bình luận về “Thêm từ cho câu và chia động từ kẻ câu đó 1. When/ the campens/ wake/ they/ we / the sun / shine 2. Sarah / have/ an / elect”

 1. $\text{1. When the campens woke up, they saw the sun was shining.}$
  Do câu này có when và đây là diễn tả hành động đang xảy ra mà bị cắt ngang trong quá khứ nên bạn sử dụng thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn nha
  Công thức thì quá khứ tiếp diễn: S + was/ were + v-ing
  Công thức thì quá khứ đơn: S + v2/ed
  $\text{2. Sarah had an electine shoek when she was touching the write.}$
  $\text{3. The train was waiting when we arrived at the train station.}$
  Do hành động chúng tôi đến trạm xe là hành động cắt ngang nên bạn sử dụng thì quá khứ đơn nha
  $\text{4. Vicky was having a beautiful when the alarm clock sprung.}$
  Do Vicky (he/she) là chủ ngữ số ít nên là was nha
  $\text{5. I was walking home when it started to rain.}$
  I + was
  $\text{6. He was sitting in the garden when a bee stung him.}$
  Câu này do mình không chắc về chữ want nhưng câu này mình cho là bee (ong) thay nha, mình xin lỗi bạn nhiều!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới