there are five people in ___ family Điền từ đk vào ___ sau : Tự nghĩ từ điền nah

there are five people in ___ family
Điền từ đk vào ___ sau :
Tự nghĩ từ điền nah

1 bình luận về “there are five people in ___ family Điền từ đk vào ___ sau : Tự nghĩ từ điền nah”

 1. my/our/their/your/…
  Tóm lại: ở đây chúng ta cần điền tính từ sở hữu.
  $\text{TTSH + N}$: có nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ sau nó.
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới