There is no water on the moon, nor…..an atmosphere around it. A. there is B. it is C. there is not D. is there

There is no water on the moon, nor…..an atmosphere around it.
A. there is B. it is C. there is not D. is there
đáp án là ‘D. is there’ nhưng tại sao ko phải ‘there is’?

2 bình luận về “There is no water on the moon, nor…..an atmosphere around it. A. there is B. it is C. there is not D. is there”

 1. ->D
  – Đảo ngữ neither … nor:
  S + V (phủ định) + (and) + nor/neither + trợ động từ + S
  Trợ động từ: is
  S: there
  – Dịch: Không có nước cũng như bầu khí quyển xung quanh mặt trăng.

  Trả lời
 2. Gửi em!
  There is no water on the moon, nor is there an atmosphere around it.
  A. there is $\rightarrow$ (chưa đảo ngữ)
  B. it is $\rightarrow$ (chưa đảo ngữ)
  C. there is not $\rightarrow$ (không cần not)
  D. is there
  Giải thích:
  Khi NEITHER/NOR đứng ở đầu hoặc giữa một mệnh đề thì ta thực hiện đảo ngữ.
   Dịch: Không có nước trên mặt trăng, cũng không có bầu khí quyển xung quanh nó.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới